Podmínky zapůjčení
 
Nájemce uhradí při zapůjčení autopříslušenství vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
Pronajímatel předává zapůjčené příslušenství v provozovně Osová Bítýška 81.
Zapůjčené příslušenství je možno vyzvednout ve sjednaný den zapůjčení dle telefonické domluvy a vrátit do 12:00 v den uplynutí doby nájmu. Vrácení po této době bude považováno za nedodržení smluvních podmínek a bude započítáno nájemné za další den.
Zapůjčit autopříslušenství lze po telefonické domluvě i mimo provozní dobu.
Minimální účtovaná sazba za zapůjčení je jeden den.
 

Předání zapůjčeného autopříslušenství
Při předání zapůjčeného autopříslušenství vyhotoví pronajímatel Předávací protokol, na základě kterého je nájemce oprávněn toto příslušenství užívat.
Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými v protokolu a také platnost těchto údajů.
Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
Protokol o zapůjčení nabývá platnosti dnem převzetí zapůjčeného autopříslušenství zákazníkem nebo dnem podpisu obou smluvních stran.
Při předání pronajímatel řádně seznámí nájemce s podmínkami užívání zapůjčené věci.
V případě zájmu pronajímatel provede montáž zapůjčeného příslušenství. Montáž je zpoplatněna sazbou 380,- Kč.


Podmínky vrácení
Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství v sjednaném termínu po uplynutí sjednané doby nájmu.
V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednané doby nájmu.
V případě, že zákazník zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom řádně a včas, je povinen uhradit půjčovné za každý započatý den nad sjednanou dobu nájmu.
Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci poplatek 150,-Kč na náklady čištění.
Vrátit autopříslušenství lze dle předem sjednaného termínu.
V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před uplynutím sjednané doby nájmu nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.


Poškození zapůjčeného autopříslušenství
Částečné poškození – v případě, že došlo k jakémukoli poškození zapůjčeného autopříslušenství, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající vzniklé škodě, kterou určí dle hodnoty autopříslušenství pronajímatel.
Úplné zničení - v případě úplného zničení autopříslušenství nebo jeho části je zákazník povinen uhradit hodnotu odpovídající rozsahu zničení, resp. odpovídající hodnotě autopříslušenství v době jeho zničení.
Ztráta nebo odcizení – v případě ztráty či odcizení zapůjčeného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit cenu autopříslušenství dle platného ceníku v jeho plné výši. V případě, že zákazník neoznámí ztrátu či odcizení bez prodlení pronajímateli, je povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč
Při vrácení nepoškozeného autopříslušenství bude zákazníkovi vrácena zpět zaplacená záloha v plné výši.